ТОХИОЛДСОН ГАМШИГТ ҮЗЭГДЭЛ, УЧИРСАН ХОХИРОЛ, өссөн дүнгээр, үндсэн үзүүлэлтээр, улсын дүн, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Гамшигт үзэгдэл, хохирол (1)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2014-06-17
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0