ХОХИРСОН ХҮН, хүйс, насны ангилал, гэмт хэргийн төрлөөр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

(4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хохирогч: Монгол Улсын “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай” хуульд заасны дагуу гэмт хэргийн улмаас амь нас, эрүүл мэнд, бусад эрх, эрх чөлөө, эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус хохирол хүлээсэн хүн, хуулийн этгээдийг ойлгоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот )
3 Тооцох аргачлал
Гэмт хэргийн улмаас эрх нь зөрчигдөж, бие эрхтэн, оюун санааны хувьд үйл ажиллагаа нь алдагдсан, сэтгэл санааны зовлон шаналалд автсан, эд материалын хохирол хүлээснээ хэрэг бүртгэх байгууллагад бүртгүүлсэн, прокурорт хэрэг нь хянагдсан, гэмт хэргийн улмаас хохирсон болохыг нь шүүгч, прокурор, мөрдөгч тогтоож шийдвэр гаргасан хүний тоогоор тодорхойлогдоно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар, Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-07
7 Эх сурвалж
Цагдаагийн ерөнхий газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0