ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
МУ-ын ЭХ-ийн 18-р бүлэгт заасан Эдийн засгийн гэмт хэргийг ойлгоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот )
3 Тооцох аргачлал
МУ-ын ЭХ-ийн 18-р бүлэгт заасан Зах зээл дэх монополь, давамгай байдлаа хууль бусаар ашиглах, Валют, үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн ханшид нөлөөлөх, Татвар төлөхөөс зайлсхийх, Шинэ бүтээл, бүтээгдхүүний загварын патент, ашигтай загварын гэрчилгээ эзэмшигчийн эрхийг зөрчих, Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх , Мөнгө угаах , Мөнгөн тэмдэгт, үнэт цаас, төлбөр тооцооны хэрэгсэл хуурамчаар бэлтгэх, ашиглах, Үнэт цаасны зах зээлийн дотоод мэдээллийг хууль бусаар ашиглаж, арилжаанд оролцох, Үнэт цаасны зах зээлийг урвуулан ашиглах, Зориуд, зохиомлоор дампуурах, Хууль бусаар дампууруулах, Хууль бусаар нийгмийн халамж, үйлчилгээ авах, Банк хууль бусаар байгуулах, банкны төлбөрийн чадвар алдагдуулах, Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхөөс зайлсхийх, Хууль бусаар даатгалын нөхөн төлбөр авах, Барааны тэмдэг эзэмшигч, газар зүйн заалт хэрэглэгчийн эрхийг зөрчих, Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийг зөрчих, Үндэсний төлбөрийн системд холбогдох үйл ажиллагаа хууль бусаар эрхлэх гэмт хэргүүдийг хамруулж тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-07
7 Эх сурвалж
Цагдаагийн ерөнхий газар
Тайлбар
Тайлбар: ХЗДХЯ-ны 2017 оны Сургагч багш нарт зориулсан гарын авлагад үндэслэн 2002 оны ЭХ-ийн Аж ахуйн эсрэг гэмт хэргийг шинэ ЭХ-ийн Эдийн засгийн гэмт хэрэг болгон өөрчилсөн.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0