ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ ТӨГСӨГЧИД, мэргэжлийн чиглэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Төрөл (2)

Ангилал (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Техникийн болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагыг төгсөгчдийн тоо байна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Техникийн болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагыг төгсөгчдийн тооны нийлбэр байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-09-19
7 Эх сурвалж
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0