СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Багш нарын тоо (1)

Ангилал (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хүн

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургуулийн өмнөх байгууллагын нийт ажиллагчдад эрхлэгч, арга зүйч, үндсэн багш, туслах багш зэрэг бүх ажиллагчдыг хамруулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургуулийн өмнөх байгууллагын ажиллагчдын тооны нийлбэр байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-01-17
7 Эх сурвалж
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Тайлбар
Тайлбар: Бусдад Улаанбаатар төмөр замын харьяа цэцэрлэгийг оруулсан.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0