ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, өмчийн хэлбэрээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

өмчийн хэлбэр (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт техникийн болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын тоо байна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт техникийн болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын тооны нийлбэр байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-01-17
7 Эх сурвалж
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
Тайлбар
Тайлбар: 2004/2005 он гэсэн нь 2004 оныг хэлж байна.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0