Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Байршил (1)

Зарлагын төрөл (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Өрхүүдийг мөнгөн орлого, зарлагаар нь бүлэглэн 300.0 мянган төгрөгөөс доош орлого, зарлагатай, 300.0-500.0 мянган төгрөгийн орлого, зарлагатай, 500.0-700.0 мянган төгрөгийн орлого, зарлагатай, 700.0-900.0 мянган төгрөгийн орлого, зарлагатай, 900.0-1100.0 мянган төгрөгийн орлого, зарлагатай, 1.1-1.6 сая төгрөгийн орлого, зарлагатай, 1.6-2.1 сая төгрөгийн орлого, зарлагатай, 2.1 сая төгрөгөөс дээш орлого, зарлагатай өрх нийт өрхийн хэдэн хувийг эзэлж байгааг тооцож гаргана.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Өрх тус бүрийн мөнгөн орлого, зарлагын дүнг мөнгөн орлого, зарлагын 8 бүлэг рүү хуваарилан, тухайн бүлэгт байгаа өрхүүдийн нийт өрхөд эзлэх хувийг тодорхойлно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-05-24
7 Эх сурвалж
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0