Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Орлогын төрөл (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Өрхийн орлого: Өрхийн төсвийн үндэс бөгөөд тогтсон болон тогтмол бус хугацаанд орж ирж байгаа бараа, үйлчилгээ, мөнгөн орлого юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Өрхийн мөнгөн орлого: Цалин хөлс, тэтгэвэр, тэтгэмж, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого болон бусад орлогоос бүрдэнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-05-17
7 Эх сурвалж
Өрхийн орлого, зарлагын судалгаа
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0