Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Бүлэг (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хэрэглээний бүтэц, бүрэлдэхүүн: Хэрэглээ нь дараах 5 дэд бүлгээс бүрдэнэ. Үүнд: 1. Хүнсний хэрэглээ; 2. Хүнсний бус хэрэглээ; 3. Сууцны хэрэглээ; 4. Удаан эдэлгээтэй барааны хэрэглээ; 5. Түлш, эрчим хүчний хэрэглээ;
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 06-ны өдрийн 1/135 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал, ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 1/135 тоот тушаалын хавсралт
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Бусад (бичих)
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-05-23
7 Эх сурвалж
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа
Тайлбар
Тайлбар: 2008 он 2007-2008 оны судалгаа
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0