Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Үзүүлэлт (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Өрхийн хүнс, хүнсний бус, сууц, удаан эдэлгээт бараа, түлш, эрчим хүчний хэрэглээнээс бүрдэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 06-ны өдрийн 1/135 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Хэрэглээ нь дараах 5 дэд бүлгээс бүрдэнэ. Үүнд: 1. Хүнсний хэрэглээ; 2. Хүнсний бус хэрэглээ; 3. Сууцны хэрэглээ; 4. Удаан эдэлгээтэй барааны хэрэглээ; 5. Түлш, эрчим хүчний хэрэглээ; Хэрэглээний дэд бүлэг тус бүр хэрэглээний тодорхой нэр төрлүүдээс бүрдэх ба эдгээр нэр төрөл бүрийн хэрэглээний үнэлгээг тодорхойлох өөр өөрийн аргачлалтай байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Бусад (бичих)
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-05-24
7 Эх сурвалж
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа
Тайлбар
Тайлбар: 2008 он 2007 - 2008 судалгаа
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0