Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Бүтээгдэхүүн (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Нэг хүний хоногт хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүний илчлэг, уураг, өөх тос, нүүрс усны хэмжээг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Нэгдүгээрт, өрх бүрийн хувьд гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг нэгж бүтээгдэхүүнд шилжүүлэх итгэлцүүр ашиглан хүнсний хэрэглээг төрлөөр тооцно. Хоёрдугаарт, Хүн амын нас, хүйсийн бүлэг харгалзсан хүнсний хэрэглээг жишсэн дундаж хүнд шилжүүлэх итгэлцүүр ашиглан өрхийн ам бүлийн тоог тооцно. Гуравдугаарт, Өрх бүрийн хүнсний хэрэглээг жишсэн ам бүлийн тоонд харьцуулж нийт өрхийн сарын дундаж хэрэглээг тооцно. Дөрөвдүгээрт, Өрхийн сарын хэрэглээнээс хоногийн хэрэглээг тооцож илчлэг, уураг, өөхөн тос, нүүрс усны хэрэглээнд эзлэх жинг ашиглан нэг хүний хоногт хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүний илчлэг, найрлагыг тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
ккал
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-05-23
7 Эх сурвалж
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0