Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Бараа (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: кг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Өрхийн хүнсний бүтээгдэхүүний нийт хэрэглэсэн хэрэглээг өрхийн ам бүлийн тоонд харьцуулсан нэг хүнд ногдох хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэглээг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 06-ны өдрийн 1/135 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Нэгдүгээрт, өрх бүрийн хувьд гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг нэгж бүтээгдэхүүнд шилжүүлэх итгэлцүүр ашиглан хүнсний хэрэглээг төрлөөр тооцно. Хоёрдугаарт, Хүн амын нас, хүйсийн бүлэг харгалзсан хүнсний хэрэглээг жишсэн дундаж хүнд шилжүүлэх итгэлцүүр ашиглан өрхийн ам бүлийн тоог тооцно. Гуравдугаарт, өрх бүрийн хүнсний хэрэглээг жишсэн ам бүлийн тоонд харьцуулж нийт өрхийн сарын дундаж хэрэглээг тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
кг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-05-23
7 Эх сурвалж
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0