УЛСЫН ХИЛЭЭР ОРСОН ГАДААДЫН ЗОРЧИГЧДЫН ТОО, аяллын зорилго, бүс нутгаар,жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аяллын зорилго (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын хилээр орсон гадаадын зорчигчдын мэдээллийг хамруулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Аялал жуулчлалын статистикийн үзүүлэлт, тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2011 оны 11 сарын 29-ны 01/180 )
3 Тооцох аргачлал
Монгол Улсын хилээр орсон гадаадын зорчигчдын мэдээллийг тивээр ангилан гаргана.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-01-14
7 Эх сурвалж
Хил хамгаалах ерөнхий газрын Хилээр нэвтэрсэн зорчигч, тээврийн хэрэгслийн мэдээ
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0