Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Улсын нэр (2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Жуулчин гэж байнга оршин суудаг газраасаа өөр газарт ажил эрхлэх болон, цалин, хөлс авахаас бусад зорилгоор 1 хоногоос 183 хоног хүртэлх хугацаагаар аялж буй хүнийг ойлгоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Аялал жуулчлалын статистикийн үзүүлэлт, тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2011 оны 11 сарын 29-ны 01/180 )
3 Тооцох аргачлал
Жуулчин гэдэгт Монгол Улсын хилээр албан, хувийн, жуулчлал, дамжин өнгөрөх, бусад зорилгоор ирсэн гадаадын иргэдийг хамруулсан болно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-01-15
7 Эх сурвалж
Аялал жуулчлалын статистик
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0