Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Халуун усны цэг, халуун усны багтаамжаар гардаг.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Маягтын үзүүлэлт тус бүрээр гардаг.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-06-24
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0