ЗОЧИД БУУДЛЫН САЛБАРЫН ОРЛОГО, аймгаар, улирлаар,сараар, өссөн дүнгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Зочид буудлын салбарын нийт орлогод үндсэн болон үндсэн бус үйл ажиллагааны үйлчилгээний орлого орно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Зочид буудал, зоогийн газрын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСГ-ын даргын 2008 оны 01 сарын 18-ны 01/10 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогод зочид буудлын ор хоногийн орлого, буудлын дэргэдэх зоогийн газрын үйлчилгээний орлого, буфетийн худалдааны борлуулалтын орлого, байр, тоног төхөөрөмж түрээслүүлснээс орсон орлого, зочид буудлын нэмэлт үйлчилгээнээс олсон орлогын нийлбэрээр тооцно. Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлогыг хоердогч, гуравдагч салбарын үйл ажиллагааны орлого, туслах чанарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого зэргээс орсон орлого, дээр дурдснаас бусад орлогын нийлбэрээр тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
мян.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-08-17
7 Эх сурвалж
Зочид буудлын үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0