ХУДАЛДААНЫ САЛБАРЫН НИЙТ БОРЛУУЛАЛТ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, дэд салбараар, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

худалдаа (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: тэрбум.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Бөөний болон жижиглэн худалдааны байгууллагуудын худалдаж авсан бараа, бүтээгдэхүүнийг борлуулснаас орсон орлого буюу худалдааны нэмэгдэл, ажиллагчиддаа цалингийн оронд олгосон бүтээгдэхүүн, барилга, байшин, машин, тоног төхөөрөмж түрээслүүлснээс олсон орлого, үндсэн бус үйл ажиллагаанаас орсон орлого, бусад орлогын нийлбэрээр илэрхийлэгдэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Дотоодын худалдааны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( YСХ-ын даргын 2009 оны 12 сарын 29-ний 01/177 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Бөөний болон жижиглэн худалдааны байгууллагуудын худалдаж авсан бараа, бүтээгдэхүүнийг борлуулснаас орсон орлого буюу худалдааны нэмэгдэл, ажиллагчиддаа цалингийн оронд олгосон бүтээгдэхүүн, барилга, байшин, машин, тоног төхөөрөмж түрээслүүлснээс олсон орлого, үндсэн бус үйл ажиллагаанаас орсон орлого, бусад орлогын нийлбэрээр нийт үйлдвэрлэлтийг тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-07-21
7 Эх сурвалж
Худалдаа эрхэлдэг ау ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны улирлын мэдээ
Тайлбар
Тайлбар: 2010 оноос өмнөх оны мэдээлэл Нөөц, ашиглалтын 2005 оны хүснэгтэд, 2010 оноос хойшхи онуудын мэдээлэл Нөөц, ашиглалтын хүснэгтийн 2010-2017 оны үр дүнд суурилсан.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0