Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Барааны бүлэг (1)

Хугацаа (огноо)

  Хугацаа (Сар)

  Харагдах төрөл


  Мета мэдээлэл
  1 Тодорхойлолт
  Гаалийн ерөнхий газрын статистикт үндэслэн гадаад худалдааны салбарын үндсэн үзүүлэлтийг тооцож байна. Түүнчлэн Дэлхийн худалдааны байгууллагаас зөвлөмж болгосон “Барааг тодорхойлох, кодлох, уялдуулсан систем”-ийн ангиллын дагуу барааны бүлэг, нэр төрлийг тогтоодог.
  2 Аргачлал, арга зүйн нэр
  Гадаад худалдааны үнийн индекс тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2020 оны 06 сарын 04-ний A/54 тоот тушаал)
  3 Тооцох аргачлал
  http://metadata.1212.mn/methodologydata.aspx?id=GPnTINc+9UJqdeyKbScRZA==
  4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
  Сар
  5 Хэмжих нэгж
  %
  6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-09-14
  7 Эх сурвалж
  Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээ
  Тайлбар
  Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0