ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ, улсаар, жил, улирлаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Нэр төрөл (2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Бизнес захидал гэж аливаа байгууллагын үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилгоор тодорхой этгээдэд хаягласан, дугтуйлсан болон дугтуйлаагүй хэвлэмэл баримт бичиг агуулсан шуудангийн илгээмжийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 12 сарын 30-ны 01/175 )
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-03-09
7 Эх сурвалж
Шуудангийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж байгууллага
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0