КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, жил, улирлаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: ш

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-03-09
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0