Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Цахим худалдааны илгээмж гэж цахим худалдан авалтын үйлчилгээний хүргэлт хийсэн илгээмжийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 12 сарын 30-ны 01/175 )
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-03-09
7 Эх сурвалж
Шуудангийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж байгууллага
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0