Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Барилгын өртгийн индекс (1)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Барилгын өртгийн индекс нь барилга, байгууламжийг барьж байгуулахад зарцуулж буй барилгын материал, машин, механизм, цалингийн үнийн өөрчлөлтийг илэрхийлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Барилгын өртгийн индекс тооцох аргачлал ( ҮСГ-ын даргын 2008 оны 01 сарын 21-ны 01/11 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Барилгын материал, цалин, машин, механизмын жинг тооцон, сонгогдсон барилгын материалын үнэ, машин, механизмын тариф, цалинг цуглуулж, тус бүрийн индексийг тооцно. Индексийг тооцохдоо Ласпейресийн үнийн индексийн томьёог ашиглана. P0 - суурь үеийн үнэ, P1 - тайлант үеийн үнэ, Q0 - суурь үеийн тоо, хэмжээ
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-08-11
7 Эх сурвалж
Барилга байгууламжийн өртгийн улирлын судалгаа
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0