ДУЛААНЫ ТЭНЦЭЛ, улсын дүнгээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлтүүд (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.Гкал

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тайлант хугацаанд дулааны цахилгаан станц, уурын ба төвлөрсөн халаалтын зуухнаас гардаг нийт уур, халуун ус, халуун агаарын биет хэмжээгээр тодорхойлно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрчим хүчний статистикийн үзүүлэлтийн тооцох аргачлал
3 Тооцох аргачлал
Үйлдвэрлэл = Дотоод хэрэглээ + Түгээлт + Шугамын болон түгээлтийн алдагдал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
Гкал
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-08-04
7 Эх сурвалж
Дулааны эрчим хүчний баланс
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0