НҮҮРСНИЙ ТЭНЦЭЛ, улсын дүнгээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлтүүд (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тн

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Оны эхний үлдэгдэл + Олборлолт + Импорт = Борлуулсан нүүрс + Дахин боловсруулах үйлдвэрт өгсөн нүүрс + Экспорт + Тээвэрлэх, хадгалах үеийн хорогдол + Оны эцсийн үлдэгдэл
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрчим хүчний статистикийн үзүүлэлтийн тооцох аргачлал
3 Тооцох аргачлал
Олборлосон нүүрсний тэнцлийг биет хэмжээгээр тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-09-21
7 Эх сурвалж
Олборлосон нүүрсний баланс
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0