ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТЭНЦЭЛ, улсын дүнгээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлтүүд (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая кВт.цаг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Үйлдвэрлэсэн, импортоор авсан цахилгаан эрчим хүчний нийлбэр нь цахилгаан станцын дотоод хэрэглээ, түгээлт, шугамын болон түгээлтийн алдагдал, экспортод гаргасан цахилгаан эрчим хүчний нийлбэртэй тэнцүү байна. Цахилгааны тэнцлийг биет хэмжээгээр тооцно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрчим хүчний статистикийн үзүүлэлтийн тооцох аргачлал
3 Тооцох аргачлал
Үйлдвэрлэл + Импорт = Дотоод хэрэглээ + Түгээлт + Шугамын болон түгээлтийн алдагдал + Экспорт
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
кВт.ц
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-10-06
7 Эх сурвалж
Цахилгаан эрчим хүчний баланс
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0