АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН НИЙТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БҮТЭЦ*, ЭЗҮСА - 4.0, дүнд эзлэх хувиар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Салбар (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тайлант хугацаанд зах зээлд болон өөрийн эцсийн хэрэглээнд зориулж үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээс бүрдэнэ. .
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Аж үйлдвэрийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал (Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2016 оны 12 сарын 22-ны өдрийн А/71 тоот тушаалын хавсралтаар батлав.)
3 Тооцох аргачлал
Тайлант хугацаанд шинээр үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нийт дүнгээр тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар, Жил
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-09-21
7 Эх сурвалж
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл, борлуулалтын сарын мэдээ
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0