ЖИМС, ЖИМСГЭНИЙ ХУРААСАН УРГАЦ, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: кг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Жимс, жимсгэний хураасан ургац нь тариалсан бүх талбайгаас хураан авсан жимс жимсгэнний хэмжээгээр тодорхойлогдоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн A/142 тоот тушаалын I хавсралт  )
3 Тооцох аргачлал
Жимс, жимсгэний хураасан ургац
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
кг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-04
7 Эх сурвалж
Жимс, жимсгэнийн тариалсан талбай, ургац хураалтын 20.. оны мэдээ
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0