БЭЛТГЭСЭН ГАР ТЭЖЭЭЛ, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: тн

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Аж ахуй нэгж, байгуулга, өрхийн бэлтгэсэн гар тэжээл
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн A/142 тоот тушаалын I хавсралт  )
3 Тооцох аргачлал
Аж ахуй нэгж, байгуулга, өрхийн бэлтгэсэн гар тэжээл
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-01-17
7 Эх сурвалж
Өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн 20.. оны эцсийн мэдээ (А-ХАА-9))
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0