Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Засаг захиргааны нэгж (4)

Статистик үзүүлэлт (3)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Малын үнийг баг, хорооноос цуглуулан, сум дүүргийн дундаж үнийг тооцон, аймаг нийслэлийн статистикийн газар, хэлтэст хүргүүлэх бөгөөд аймаг, нийслэлийн статистикийн газар, хэлтэс нь сум, дүүргээс ирүүлсэн үнийн мэдээнд үндэслэж аймаг, нийслэлийн дундаж үнийг тооцно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
Хөдөө аж ахуйн гол нэр төрлийн зарим бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнийн судалгааг сар бүр, сум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн худалдааны цэгүүдээс авч нэгтгэн сарын дундаж үнийг арифметик дунджаар тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
мян.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-09-14
7 Эх сурвалж
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнийн мэдээллийг сум, аймгаас цуглуулан гаргадаг.
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0