ТОМ МАЛЫН ЗҮЙ БУС ХОРОГДОЛ, улс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар, өссөн дүнгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тол

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Том малын зүй бус хорогдол: Гэнэтийн аюулаар буюу байгалийн аюулт үзэгдэл, өвчнөөр хорогдсон (халдвартай, халдваргүй), зэрлэг амьтанд идүүлсэн, бариулсан ба бусад шалтгаанаар хорогдсон төл малаас бусад малыг оруулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн A/142 тоот тушаалын I хавсралт  )
3 Тооцох аргачлал
Оны эхний малд том малын зүй бус хорогдлын эзлэх хувь: Зүй бусаар хорогдсон том малын тоог оны эхний малын тоонд харьцуулан 100-гаар үржүүлж тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар, Жил
5 Хэмжих нэгж
мян.тол
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-14
7 Эх сурвалж
МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД, ХАШАА, ХУДГИЙН 20. . . ОНЫ ТООЛЛОГО, сар бүрийн албан ёсны статистик мэдээ
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0