БОЙЖУУЛСАН ТӨЛ, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар, өссөн дүнгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Бойжилт (2)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тол

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Бойжин торниж буй төлийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн A/142 тоот тушаалын I хавсралт  )
3 Тооцох аргачлал
Төлийн бойжилтын хувийг гаргахдаа бойжуулсан төлийн тоог нийт гарсан төлийн тоонд харьцуулан 100-аар үржүүлнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
мян.тол
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-14
7 Эх сурвалж
Мал тооллого
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0