100 ЭХЭЭС БОЙЖУУЛСАН ТӨЛ, улс, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: толгой

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
100 эхээс бойжуулсан төлийг бойжуулсан төлийн тоог оны эхний хээлтэгч малын тоонд харьцуулан 100-гаар үржүүлж тооцно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн A/142 тоот тушаалын I хавсралт  )
3 Тооцох аргачлал
100 эхээс бойжуулсан төлийг бойжуулсан төлийн тоог оны эхний хээлтэгч малын тоонд харьцуулан 100-гаар үржүүлж тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-03-07
7 Эх сурвалж
МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД, ХАШАА, ХУДГИЙН 20. . . ОНЫ ТООЛЛОГО
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0