АШИГЛАЛТАД ОРУУЛСАН ҮНДСЭН ФОНД, барилгын төрлөөр, аймаг, нийслэлээр, жил бүрийн эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Ашиглалтад оруулсан үндсэн фонд гэдэг нь барилга байгууламж, объект баригдаж эхэлснээс хойш ашиглалтад орох хүртэл тухайн барилга объектод зарцуулсан нийт зардлын хэмжээ буюу төсөвт өртөг юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалыг бүс нутгаар тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/219 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт)
3 Тооцох аргачлал
Ашиглалтад оруулсан үндсэн фондыг тайлант хугацаанд ашиглалтад орсон болон тухайн объект баригдаж эхэлснээс хойш ашиглалтад орох хүртэл зарцуулсан нийт барилга угсралт, их засварын ажлын зардлын нийт дүн буюу төсөвт өртгөөр тооцож гаргана.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-05-15
7 Эх сурвалж
Барилга байгууламж, объектын 20... оны ...-р улирлын мэдээ
Тайлбар
Тайлбар: 2002-2013 оны үзүүлэлтийг улсын дүнгээр, 2014 оноос хойших үзүүлэлтийг аймаг, нийслэлээр задалж оруулсан. Мөн аймаг, нийслэлээр задлаагүй байсан олон салбар гүйцэтгэгчтэй ААНБ-ын дүнг задалж, оруулсан.
Барилгын цэрэг, төмөр зам, буудал зэрэг хот хөдөөд барилгын олон салбарын гүйцэтгэгчтэй удирдах газруудыг байршлаар нь салгаж харуулаагүй.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0