АШИГЛАЛТАД ОРУУЛСАН ҮНДСЭН ФОНД, тайлант оны гүйцэтгэлээр, барилгын төрлөөр, улирлаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

БАРИЛГА, УГСРАЛТ (3)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Ашиглалтад оруулсан үндсэн фонд гэдэг нь барилга байгууламж, объект баригдаж эхэлснээс хойш ашиглалтад орох хүртэл тухайн барилга объектод зарцуулсан нийт зардлын хэмжээ буюу төсөвт өртөг юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалыг бүс нутгаар тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/219 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт)
3 Тооцох аргачлал
Ашиглалтад оруулсан үндсэн фондыг тайлант хугацаанд ашиглалтад орсон болон тухайн объект баригдаж эхэлснээс хойш ашиглалтад орох хүртэл зарцуулсан нийт барилга угсралт, их засварын ажлын зардлын нийт дүн буюу төсөвт өртгөөр тооцож гаргана.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-02-17
7 Эх сурвалж
Барилга байгууламж, объектын 20... оны ...-р улирлын мэдээ
Тайлбар
Тайлбар: Ашиглалтад оруулсан үндсэн фондыг 2014 оноос улирлаар задлахдаа зөвхөн тайлант оны гүйцэтгэлээр авч үзсэн.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0