Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Барилгын төрөл (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Барилга угсралт, их засварын ажлын бүтцийг барилгын төрлөөр тооцсон хувь
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалыг бүс нутгаар тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/219 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт)
3 Тооцох аргачлал
Барилгын төрөл бүрээр хийгдсэн ажлын хэмжээг нийт барилга угсралт, их засварын ажлын хэмжээнд харьцуулна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-02-23
7 Эх сурвалж
Барилга байгууламж, объектын 20... оны ...-р улирлын мэдээ
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0