ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, улирал бүрийн эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Хадгаламж зээлийн хоршоодын үндсэн үзүүлэлт (1)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Нийт актив, нийт пассив, хадгаламж, зээлийн хоршоодын тоо, гишүүдийн тоо
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-08-10
7 Эх сурвалж
Санхүүгийн зохицуулах хороо
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0