НИЙТ ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр, жил бүрийн эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Банк, Хадгаламж зээлийн хоршоо болох нийт хадгаламжийн байгууллагаас олгосон зээлийн үлдэгдлийг тусган харуулж байгаа бөгөөд банк хоорондын зээл, оршин суугч бусын зээл, Засгийн газарт олгосон зээлийг оруулдаггүй болно. Зээлийн үлдэгдлийг чанарын үзүүлэлтээр хэвийн зээл, хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээл гэж задлан харуулахын зэрэгцээ секторын ангиллаар (улсын байгууллага, хувийн байгууллага, өрх /иргэд/, бусад, бусад санхүүгийн байгууллага гэж ангилж байна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 )
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-19
7 Эх сурвалж
Монголбанк
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0