Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Зээлийн хүү (1)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Зээлийг ашигласан хугацаанд гэрээнд заасан хувь хэмжээгээр тооцсон зээл ашигласаны төлбөр буюу үнэ
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 )
3 Тооцох аргачлал
Банкуудын тухайн сард олгосон зээлийн жилийн жигнэсэн дундаж хүүг төгрөг , валютаар ангилж харуулна . Мөн банкуудын орлого ,зарлагын тайланд үндэслэн тооцсон бодитоор төлөгдсөн хүүг мэдээлнэ .
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-09-20
7 Эх сурвалж
Монголбанкны мөнгө, зээлийн мэдээ
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0