ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, оны эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хүүгийн орлого, хүүгийн зарлага, хүүгийн цэвэр орлого, хадгаламж зээлийн хоршоодын тоо
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-03-27
7 Эх сурвалж
Санхүүгийн зохицуулах хороо
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0