Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Валют (2)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Валютын ханш гэж тухайн улсын валютыг өөр нэгэн улсын валютаар илэрхийлсэн дүнг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 )
3 Тооцох аргачлал
Монголбанкнаас зарласан ханшийн хөдөлгөөний мэдээлэлд үндэслэн валютын нэрлэсэн ханшийн мэдээллийг гаргадаг.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-03-15
7 Эх сурвалж
МОНГОЛБАНК
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0