АЖ АХУЙН НЭГЖ, ИРГЭДЭД ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, зээлийн ангиллаар, сарын эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Нөөц (3)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Чанаргүй зээл гэж хэвийн бус, эргэлзээтэй, муу зээл буюу зээл, хүүгийн хугацаа 91-ээс дээш хоног хэтэрсэн зээлийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 )
3 Тооцох аргачлал
Чанаргүй зээл=Хэвийн бус зээл+Эргэлзээтэй зээл+Муу зээл
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-09-13
7 Эх сурвалж
Монголбанкны Мөнгө, зээлийн сарын тайлан
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0