ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭР БОЛОН БЕНЗИН ТҮЛШНИЙ 7 ХОНОГИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭ

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

(1)

Хугацаа (огноо)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-09-16
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0