ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр, салбараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Салбар (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Бүс нутгийн ДНБ нь бүс нутгийн харьяат нэгжүүдийн эдийн засгийн үйл ажиллагааны үр дүнг харуулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалыг бүс нутгаар тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/219 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт)
3 Тооцох аргачлал
Бүс нутгийн ДНБ-ийг тооцохдоо нэгтгэх, хэсэгчлэн нэгтгэх, задлах аргуудыг хослуулан ашиглана.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-08-26
7 Эх сурвалж
ААНБ-ын ... оны үйл ажиллагааны мэдээ, бизнес регистрийн сан
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0