Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал нь үйлдвэрлэгчдийн худалдан авсан, хүлээн авсан шинэ болон хуучин хөрөнгийн дүнгээс тэдний худалдсан, зарлагадсан дүнг хасч тооцдог.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон үндэсний нийт орлого тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2013 оны 11-р сарын 26- ны өдрийн 01/134 тоот тушаал)
3 Тооцох аргачлал
Үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалыг тайлант хугацаанд үйлдвэрлэгчээс шинээр худалдан авсан болон шилжүүлэн авсан үндсэн хөрөнгийн нийт үнийн дүнгээс зарж борлуулсан болон зарлагадсан үндсэн хөрөнгийг хасч үүн дээр эдийн засгийн нэгжүүдийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үр дүнд зохих хэмжээгээр нэмэгдсэн үйлдвэрлэгдээгүй хөрөнгийн үнэ өртгийг нэмж тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-09-16
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0