Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

ҮНО (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Үндэсний нийт орлого (ҮНО) нь хаана үйлдвэрлэгдсэнээс нь шалтгаалахгүйгээр тухайн улсын эдийн засгийн харьяатуудын эзэмшиж байгаа үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийн орлогын нийлбэр үзүүлэлт юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон үндэсний нийт орлого тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2013 оны 11-р сарын 26- ны өдрийн 01/134 тоот тушаал)
3 Тооцох аргачлал
Нэг хүнд ногдох ҮНО-ыг тооцохдоо оны болон зэрэгцүүлэх үнээр тооцсон ҮНО-ыг Монгол Улсын хүн амын жилийн дундаж тоонд харьцуулна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-08-20
7 Эх сурвалж
ААНБ-ын ... оны үйл ажиллагааны мэдээ, төлбөрийн тэнцэл
Тайлбар
Тайлбар: Монгол Улсын хүн амын жилийн дундаж тоогоор тооцов.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0