Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Үзүүлэлт (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Үндэсний нийт орлого (ҮНО) нь хаана үйлдвэрлэгдсэнээс нь шалтгаалахгүйгээр тухайн улсын эдийн засгийн харьяатуудын эзэмшиж байгаа үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийн орлогын нийлбэр үзүүлэлт юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон үндэсний нийт орлого тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2013 оны 11-р сарын 26- ны өдрийн 01/134 тоот тушаал)
3 Тооцох аргачлал
ҮНО-ыг тооцохдоо ДНБ-ий гүйцэтгэл дээр гадаад эдийн засгаас орсон цэвэр анхдагч орлого буюу эдийн засгийн харьяатаас орсон орлогыг нэмж, харьяат бусын орлогыг хасаж тооцно. Гадаад эдийн засгаас орох орлогод эдийн засгийн харьяат, харьяат бусын хооронд хийгдэх хоёр төрлийн ажил гүйлгээ байх бөгөөд энэ нь харьяат бус ажиллагчдад төлсөн цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого, хөрөнгө оруулалтын орлого байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-08-20
7 Эх сурвалж
ААНБ-ын ... оны үйл ажиллагааны мэдээ, төлбөрийн тэнцэл
Тайлбар
Тайлбар: 2010 оноос өмнөх оны мэдээлэл Нөөц, ашиглалтын 2005 оны хүснэгтэд, 2010 оноос хойшхи онуудын мэдээлэл Нөөц, ашиглалтын хүснэгтийн 2010-2019 оны үр дүнд суурилсан.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0