ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ТОО, хүйс, насны бүлэг, сум, дүүргээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Засаг захиргааны нэгж (4)

ИТХ төлөөлөгчид (1)

Нас хүйс (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
“Төлөөлөгч” гэж аймаг, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчийг хэлнэ. Аймаг, нийслэл, сумын Хурлын төлөөлөгч нь тухайн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжид байнга оршин суугч байна. Дүүргийн Хурлын төлөөлөгч нь тухайн дүүрэгт байнга оршин суугч, эсхүл уг дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх байгууллага, аж ахуйн нэгжид ажил, хөдөлмөр эрхлэгч байна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчдийн нийлбэр дүн.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил, Бусад (бичих)
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-07-05
7 Эх сурвалж
Жендэрийн үндэсний хороо
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0