Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Ангилал (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-08-18
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Тайлбар: Зөвхөн тохиолдлын тоог тооцох боломжтой, одоо гарч байгаа мэдээллээс давтамжийн хувийг тооцох боломжгүй.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0