Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Ангилал (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-08-18
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Тайлбар: ҮСХ нь 2010 он хүртэл ISCO-88- мөрдөж байсан бөгөөд 2011 оноос эхлэн ISCO-08-г мөрдөж байгаа. Энэхүү тооцоонд 2010 он хүртэл ISCO-88-ын 13 категорийг ашигласан.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0