Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Насны бүлэг (3)

Хүйс (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хүн амын хэтийн тооцоо нь статистикийн мэдээллийн нэг хэлбэр бөгөөд хүн амын төрөлт, нас баралт, шилжих хөдөлгөөн болон хүн амын тоо, нас, хүйсийн бүтэц, байршлын талаарх ирээдүйн төлөвийг урьдчилан таамагласан тооцоолол билээ. Энэхүү үзүүлэлтэнд Монгол улсын хүн амын хувьд төрөлтийн дундаж бууралттай байх үеийн хүн амын тоог тооцолсон. 2Б хувилбар
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Хүн амын хэтийн тооцоо нь статистикийн мэдээллийн нэг хэлбэр бөгөөд хүн амын төрөлт, нас баралт, шилжих хөдөлгөөн болон хүн амын тоо, нас, хүйсийн бүтэц, байршлын талаарх ирээдүйн төлөвийг урьдчилан таамагласан тооцоолол билээ. Энэхүү үзүүлэлтэнд Монгол улсын хүн амын хувьд төрөлтийн дундаж бууралттай байх үеийн хүн амын тоог тооцолсон. 2Б хувилбар
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Бусад (бичих)
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2018-10-20
7 Эх сурвалж
Үндэсний Статистикийн Хороо, Хүн амын хэтийн тооцоо 2010-2040
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0